On Panchami, it is very special to read Pitra Kavach

Sep 19 2019 05:00 PM
On Panchami, it is very special to read Pitra Kavach

Pitra Kavach- It is said that this text is believed to give good blessings to the ancestors and gives them a very holy text. In such a situation, one must recite it daily on the days of Shradh Paksha and by doing so, Pitra Dev is happy and blesses us to live a happy life. In such a situation, today we have brought Pitra Kavach recitation for you, which has a different importance to read on Panchami. So let's know this Pitra Kavach.

Women should never do this work without bathing

Pitra Kavach

कृणुष्व पाजः प्रसितिम् न पृथ्वीम् याही राजेव अमवान् इभेन.
 
तृष्वीम् अनु प्रसितिम् द्रूणानो अस्ता असि विध्य रक्षसः तपिष्ठैः..
 
तव भ्रमासऽ आशुया पतन्त्यनु स्पृश धृषता शोशुचानः.
तपूंष्यग्ने जुह्वा पतंगान् सन्दितो विसृज विष्व-गुल्काः..
 
प्रति स्पशो विसृज तूर्णितमो भवा पायु-र्विशोऽ अस्या अदब्धः.
 
यो ना दूरेऽ अघशंसो योऽ अन्त्यग्ने माकिष्टे व्यथिरा दधर्षीत्..
 
उदग्ने तिष्ठ प्रत्या-तनुष्व न्यमित्रान् ऽओषतात् तिग्महेते.
 
यो नोऽ अरातिम् समिधान चक्रे नीचा तं धक्ष्यत सं न शुष्कम्..
 
ऊर्ध्वो भव प्रति विध्याधि अस्मत् आविः कृणुष्व दैव्यान्यग्ने.

अव स्थिरा तनुहि यातु-जूनाम् जामिम् अजामिम् प्रमृणीहि शत्रून्.


अग्नेष्ट्वा तेजसा सादयामि..  

This Zodiac sign to get married today, this one will be hurt

© 2019 News Track Live - ALL RIGHTS RESERVED