This mantra will destroy an epidemic like Corona, chant today
This mantra will destroy an epidemic like Corona, chant today
Share:

The festival of Navratri is celebrated every year. In this way, the festival of Navratri is being celebrated this year and today is the fourth day of Navratri. On the fourth day of Navratri, Goddess Kushmanda is worshiped but today we are going to tell you the worship of mantras to be done in Navratri, after which you can become healthy and fight against big viruses like Coronavirus. Let's know the mantra. These are some special mantras which are mentioned in the Purana for fulfilling different wishes and to remain healthy.

Perform this Aarti of Goddess Kushmanda today

To achieve health and good fortune -

देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् ।

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥

To destroy sorrow and poverty

दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोस्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि।

दारिद्रयदुःखभयहारिणि का त्वदन्या

सर्वोपकारकरणाय सदाअर्द्रचित्ता॥

Chant these mantras today to worship Goddess Kushmanda

To get the desired wife or husband

पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम्।

तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम्॥

For all kinds of welfare

सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके।

शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥

बिना बाधा के धन व पुत्र की प्राप्ति के लिए

सर्वाबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः।

मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः॥

Durga mantra for cure

ॐ रोगानशेषानपहंसि तुष्टा

रुष्टा कामान् सकलानभीष्टान्।

त्वामाश्रितानां विपन्नराणां

त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति॥

Durga mantra for epidemic destruction

ॐ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी।
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते।।

Recite this 'Paath' for worshipping Goddess Kushmanda

Join NewsTrack Whatsapp group
Related News