On the day of Varuthini Ekadashi, read Vishnu Sahasranama to get rid of every disease

Every Ekadashi (Ekadashi 2022) has its own distinct significance in Hinduism and every Ekadashi is considered to be dedicated to Lord Vishnu. You all must know that many people fast on this day, and at the same time, they offer special pujas including Lord Vishnu's mother Lakshmi. However, let us also tell you all that today is Varuthini Ekadashi on Tuesday, April 26. Yes, and in such a situation, today we are going to tell you Vishnu Sahasranama, by reciting which you will get relief from diseases. Yes, if a disease is bothering you, you can recite it, it will benefit you.


Vishnu Sahasranama-

Om Shri Paramatmane Namah.
Om Namo Bhagvate Vasudevaya.
atth Srivishnusahastranam Stotram
Yasya Smritimatren birth sambandhanaat. Vimukhyate namasthamai vishnave prabhavishnave.
Namah Sambhutana Adibhutaya Bhubhritte. Manyrupaya vishnuve prabhavishnava.

wetness hoist
Shrutva Dharmaneshen Pavani is all the time. Yudhishtir: Shantanav punarevabhayat. 1.

yudhishthira uvach
Kimech deities loke ki wapyek parayanam. Stuvanta kan kamarchanta pramanuyurmanava: Shubham. 2.

To dharma: Sarvadharmaana bhavata parmo maata. That's japanmuchyate janturjanmasarabandhanaat. 3.

bhishma uvach
Jagatprabhu Devadevmanthan purushottam. Stuvannamsahastrana male: Continuously. 4.

Tamev Charchayannatya Bhaktaya Purushamvyam. Dhyayanstuvannamasyansh Yajmanstamev f. 5.

Anadinidhan vishnu sarvalokmaheshwaram. The people's presidents are stuvanniyana sarvadukhatigo bhavet. 6.

Brahmanya sarvadharmagyana lokana kirtivardhanam. Lokanathan Mahadtaan Sarvabhutabhavabhavam. 7.

In such a situation, all religions are religious. Yadbhaktya Pundarikakshan Stavirrchenner: Always. 8.

Param yo mothej: Param yo mothap: Param yo mahad brahma paramam ya paramyayya parayanam. 9.

The holy ones are holy, yo mangallanam ch mangalam. God's god's god's ghostly yovyya: Father. 10.

This is why all the bhutani bhavanyadiyugagame. Yasminsh pralayan yanti punrev yugakshaye. 11.

Tasya Lokprasya Jagannathasya Bhupate. In Vishnornamsahastra, shradyapu papabhayapaham. 12.

That is, namani gounani vigyamani mahatmanahman: Rishibhi: Parigitani Tani Vakshyami Bhutaye. 13.

Om Vishwam Vishnuvarvashat Karo Bhutabhavavbhavavataprabhu: Ghostly ghostly, ghostly spirit: 14.

Putatma Paramatma cha Muktana parama speed: Avyay: Man: Sakshi Kshetragyakshar and F. 15.

Yogao Yogavidan leader Pradhanpurusheshwara: Narsinghavpu: Srimankeshava: Purushottam. 16.

Sarva: Sharva: Shiva: Sthanurbhutadirnidhirbhavya: Sambhavo Bhano Bharta Prabhava: Prabhurishvara: . 17.

Swayambhu: Shambhuaditya: Pushkarakshao Mahasvana. Anadinidhano Dhata Vidhata Metalaruttam: . 18.

Aprameyo Hrishikesh: Padmanabhomarpbhu. Vishwakarma Manustvashta Sthavistha: Sthaviro Dhruva: . 19.

Inadmissible: Eternal: Krishnalo Lohitaksha: Prattardan: Prabhatastrakkubdham pious mangalan param. 20.

Ishan: Pranad: Prano Jyeshtha: Shreshtha: Prajapati. Hiranyagorho Geyogro Madhavo Madhusudan: . 21.

Ishwaro Vikrami Dhanvi Meritorious Vikram: Order: Anuttamo Duradharsh: Grateful: Kritiratmavan. 22.

Suresh: Sharanam Sharm Vishwareta: Prajabhava. Ah: Samvatsaro Vyal: Pratyaya: Sarvadarshan: . 23.

Aj: Sarveshwara: Siddha: Siddhi: Sarvdirchuta. Vrishakparimayatma Sarvayogavinamasana. 24.

Vasurvasumana: Satya: Samatma Sammita Sammita Sam: Amogh: Pundarikakshao Vrishakrma Vrishakriti: . 25.

Rudra bahushira babhruvishvyoni: Shuchisrava: . Amrit: Eternal: Sthanurvararoho Mahatapa: . 26.

Sarvaga: Sarvavidhyanurvishvakshano Janardhan: Vedo Vedavidvyango Vedango Vedavitkavi. 27.

LokPramukh: Surprado Dharmadhyaksha: Kritakrit: Chaturatma Chaturvyuhashturdushtrashtrubhuja: . 28.

Bhrajishnurbhjanam Bhokta tolerant torgagadadij: Anagho Vijayo Jeta Vishwayoni: Punavasu: . 29.

Upendrao Vamana: Pranshurmogh: Shuchirurjita: Atindra: Collection: Sergo Dhritatma Niyamo Yama: . 30.

Vedeo Vaidya: Sadayogi Veeraha Madhavo Madhu: Atyndrio Mahamayo Mahotsaho Mahabal: . 31.

Mahabuddhirmaaviriyo Mahashaktimahadyuti: Anirdeshyavapu: Mr. Meyatma Mahadridhrik. 32.

Maheshwaso Mahibharta Srinivas: Satan speed: Aniruddha: Suranandao Govindo Govindo Govidan Pati: . 33.

Marichirdamno Hans: Suparnao Bhujgottam. Hiranyanabha: Sutapa: Padmanabha: Prajapati. 34.

Amrutyu: Sarvadrak Singh: Sanddhata Sandhimansthira. Ajo Durmarshan: Shasta Vishrrittama Surariha. 35.

Gurugurutmo Dham Satya: Satyaparakrama: Nimishonimish: Stragvi Vachaspatirudardhi: . 36.

Leading programme: Mr. Sannyayo leader Samiran. Sahasramurdha Vishwatma Sahastraaksha: Sahastrapata. 37.

Chakrano retirement samvritama sruta sampramardan: Ah: Samvartako Wahniranillo Dharanidhar: . 38.

Suprasad: Prasannaatma Vishwadhrigvbhuggvibhu: Satkar Satkrita: Sadhurjunurnarayano Nar: . 39.

Innumerableyoprameyatma Special: Chishtkrichuchi. Siddhartha: Siddasankalpa: Siddhid: Siddhisadhan: . 40.

Taurus Taurus, Vishnurvrishparva Vrishodara: Vardhano Vardhmansh Vivikta Shrutisagar: . 41.

Subujjo Durdharo Vagmi Mahendro Vasudo Vasu. Naikrupo Macrorupo Large: Shipivisht: Publication: . 42.

Ojastejodiutidhar: Prakashatma Pratapan. Riddha: Smukhaksharo Mantrashchandrashnushnarbhaskardyuti: . 43.

Amritanshudbhavo Bhanu: Shashvindu: Sureshwar: . Medicines are worldwide setu: Satyadharmaparakrama: . 44.

Bhutbhavbhavavannath: Pawan: Pavonnal: Kamha Kamakritkanta Kam: Kampradya: Lord. 45.

Yugadikridyugavarto Nakmayo Mahashan: Invisibleexpressa sahastrajidantajit. 46.

Ishtovisishta: Decent: Shikhandi Nahusho Vrishya: The angry angry world is the world.. 47.

Achyuta prathyata prana: pranado vasavanuj: Apan nidhiradhishthanampramatta pramata pramata pramana: . 48.

Skanda: Skandadhro Dhuryo Vardo Vayuvana: Vasudevo Brihadbhanuradidev: Purandar: . 49.

Ashokastarastaar: Shur: Shoirjaneshwara. Favorable: Shatavarta: Padma Padmanibhakshan: . 50.

Padmanabhorvindaksha: Padmagarbha: Body bhrarat. Mahardharir Ridho Vriddhaatma Mahaksho Garudadhwaja: . 51.

Atul: Sharbho Bhim: Samaygyaho Havirhari. Sarvalakshanalakshanayo Lakshmivansamithijaya: . 52.

Vixro Rohito Margo Karyardamoder: Saha: Mahidhro Mahabhago Gatvanmitashan: . 53.

Origin: Trajobhano Dev: Srigarbha: God. To do the cause of the doer and the doer jeweler. 54.

Business arrangement: Institute: Location two poles. Pararddhi: Paramastashta: Confirmed: Good luck. 55.

Ramo Punamo Virjo Margo Neyonya: Veer: Shaktimatan Shrestha Dharmalo Dharmaviduttam: . 56.

Vaikuntha: Man: Prana: Pranad: Pranav: Prithu. Hiranyagarbharbha: Shatrughnao Pradho Vayurdhokshaj: . 57.

Season: Sudarshan: Kaal: Parmeshti Parigraha: Furious: Samvatsaro Dakshao Vishro Vishro Vishwadakshin: . 58.

Extension: Stagnation: Proof seeds. Arthonartho Mahakosho Mahabhogo Mahadhan: . 59.

Anirvinan: Sthavishthobhurdharmayupo Mahamakh: . Nakshatranemirnakshtri Aksham: Ksham: Samihan: . 60.

Yajna Ajo Mahejyash Krtu: Sessions Satan Gaati: The omniscient vimuktama sarvagyano jnanamuttamam. 61.

Suvrata Sumukh: Subtle: Sughosh: Pleasant: Suhrita. Manoharo Jitkrodho Veerbahurvidaran: . 62.

Swapan: Swabasso-wide naikatma naikkarmakrit. Vatsaro Vatslo Vatsi Ratnagarbho Dhaneshwar: . 63.

Dharmagubdharmakriddharmi Sadsataksharamaksharam. Indiscipline Sahasranshurvidita Kritlakshan: . 64.

Gabhastinemi: Sattvaastha: Singho Bhutmaheshwara. Adidevo Mahadevo Devesho Devesha DevbhridGuru: . 65.

Uttaro Gopatirgopta Knowledgeable: Ancient. The body-born devotees, Kapindro Bhuridakshin: . 66.

Sompoamritap: Som: Purujitpurusattam: Vinayo Jai: Satyasando Dasharh: Sattvatan Pati: . 67.

Jeevo Vinayita Sakshi Mukundomitvikram: Ambhhonidhiranantama Mahoddhisyotaka: . 68.

Ajo Maharrah: Swabhavyo Jitamitra: Pramodan. Anando Nandno Nanda: Satyadharma Trivikram: . 69.

Maharishi: Kapilacharya: Grateful, Medinipati: Tripadastradashadishprado Mahasringa: Kritantkrit. 70.

Mahavaraho Govind: Sushen: Kanakangadi. Guhyo Deephiro Ghanto Guptashkragadhar: . 71.

Vedha: Swanggo, which is krishna' s firm: sankarshanochuyut. Varuno Varuno Tree: Pushkarakshao Mahamana: . 72.

Lord Bhagahanandi Vanmali Halayudha. Adityao Jyotiraditya: Tolerant. 73.

Sudhanva khandparparshurdaruno dravinapradya: . Divisprixrvudvyasso Vachaspatiryonis: . 74.

Trisama Samag: Sama Nirvana disguise bhishka. Sannyasa Ikram: Shanta Nishtha Shanti: Parayanam. 75.

Shubhang: Shantid: Srastha Kumud: Kuvaleshya. Gohito Gopatirgopta Taurusakshao Vrishapriya: . 76.

Indefinite retirement abbreviations are shortness. Srivatsavaksha: Srivas: Sripati: Srimatan Var: . 77.

Srid: Shrish Srinivas: Srinidhi: Srivibhavana. Sridhar: Srikar: Credit: Srimanalloktrayashrayashraya. 78.

Swaksha: Swang: Shatanando Nandyrjyotrganeshwara: Vijitatma Vidhayamatma Satkirtishchinsamsya: . 79.

Udirana: Sarvatshakshurnish: Eternally stable. Bhusyo Bhushano Bhutirvishok: Mourning: . 80.

Archimanarchit: Kumbho Vishuddhamatma Virodhan: Aniruddhapratiratha: Pradyumanomomitvikram: . 81.

Kalneminiha Veer: Shouri: Shurjaneshwara. Trilokatma Trilokesh: Keshav: Keshiha Hari. 82.

Cupid: Kampal: Kami Kanth Kritagam: Anirdeshavpurvishnurviroranto Dhananjaya: . 83.

Brahmanyo Brahmakrid Brahma Brahma Brahmavivardhana: Brahmavid Brahmins Brahmi Brahmagyano Brahmanpriya: . 84.

Mahakarmo Mahakarma Mahateja Mahorag. Mahakraturmahayajwa Mahayagyao Mahahavi. 85.

Stavya: Stavpriya: Stotram Stuti: Stota Ranpriya: Full: Purnaya Punya: Punyakirtiramaya: . 86.

Manojvastirthakararo Vasureta Vasuprada: Vasuprdo Vasudevo Vasurvasurvasumana Havi: . 87.

Sad speed: Satkruti: Satabritti: Satparayana. Shurseno Yadushreshtha: Sannivas: Suyamun: . 88.

Bhutavaso Vasudeva: Sarvasunilyonal: . Darpaha darpado drapdo durdharothaparajit: . 89.

Vishwamurmahamurthyardipatamurthyramurtimana. Many murtiravaksta shatamurthy: shatananan: . 90.

Ekko Naik: Sav: A: K. K. Yatpadmanuttam. Lokbandhurloknatho Madhavo Bhaktavatsal: . 91.

The golden varnasho hemanggo varangshchandanadadi. Veeraha odd: Niko ghritashirchalchalashchal: . 92.

Amani Mando Manyo Lokaswami Trilokdhrik. Sumedha Medhajo Blessed: Satyamedha Dharadhar: . 93.

Tejovrushio Dutidhar: Sarvashastrabhritan Var: Pragraho Nigraho Vygro Naekshringo Gadagraj: . 94.

Chaturmurshaturbahushturvayuhushturgauti: Chaturatma Chaturbhavashturvedavidekpat. 95.

Samvarto-nikratamatma Durjoyo Duratikrama: Rarto Durgao Durgo Duravaso Durariha. 96.

Shubhango Loksarang: Sutantustantuvardhana: . Indrakarma Mahakarma Kritakarma Kitagam: . 97.

Emergence: Sundar: Sundo Ratnanabha: Sulochan: Arko Vajsan: Shringi Jayanta Sarvavijayi. 98.

Suvarnavindurakshobhavya: Sarvavagishwareshwara: . Mahahardo Mahagarto Mahabhuto Mahanidhi: . 99.

Kumud: Kundara: Kunda: Parjanya: Pavonil: Amritashomritavapu: Sarvagya: Sarvatomukha. 100.

Sulabh: Well-known siddha: Enemy-to-heartedity: Nyagrodhodumbaroashtathashtunurandharanishudan: . 101.

Sahastraarchi: Saptajihava: Saptaidha: Saptavahana: Abstraction of the people of The World. 102.

Anurbhrihatkrish: Sthulogunabhrinnirgunano Mahan. Sub-rata swasya: Pragvansho dynasty. 103.

Bharbhrtadho Yogi: Sarvakamad: Ashram: Shraman: Ksham: Suparnao Vayuvana: . 104.

Sagittarius Dhanurvedo Dando Damayita Dum: Aparajith: Sarvasaho Nantaniyamyam: . 105.

Sattvanasatvik: Satya: Satyadharmaparayana: Meaning: Priyarhoharh: Priyakritpreetivardhana: . 106.

Vihayasgatirajyoti: Suruchirhutbhugvibhu: . Ravivaryochan: Sun: Savita Ravilochan: . 107.

Ananto Hutbhughokta Sukhdo Naakdograj: Anirvinan: Sadamarshi Lokadhishtanamadbhuta. 108.

Sanatsnatanatam: Kapil: Kapirapyaya. Swastid: Swastikasvasti Swastibhuksvasthadakshin: . 109.

Araudra: Kundli Chakrai Vikramurjitasana: Shabdatig: Shabdasa: Shishir: Sharwarikar: . 110.

Akrur: Peslo Dakshao Dakshin: Kashmina Var. Vidwattamo Vitabhaya: Punyashravankirtana: . 111.

Uttarano Dushkritaha Punyo Duddanashan: Veeraha Raksha: Santo Jeevan: Paryavasthita: . 112.

Anantrupohantashrijitmanyurbhayapah. Chaturstro Gabhiratma Vidishao Vyadisho Desh: . 113.

Anadirbhurbhuvo Lakshmi: Suveiro Ruchirangad: Janno Janjanmadirbhhimo Bhimparakram: . 114.

Adharanilyodhata Pushpahas: Prajagar: . Upardhavaga: Satpathachar: Pranad: Pranav: Pan: . 115.

Proof prananilay: pranabhritapranajivan: Elements metaphysical soul birth death. 116.

Bhurbhuva: Swastarustar: Savita Prapitamah. Yajnayadharyajwa Yajnaanggo Yajnaavahan: . 117.

Yajnabhridyagyakridyagni Yajnabhugyagyasadhana: Yajnaantkridyagyaguhiyannamannad and f. 118.

Atmayoni: Swayamjato Vaikhan: Samgayan. Devkinandan: Srastha Kshishish: Papanashan: . 119.

Shardakhbhrinnadaki Chakra shargadhanva Gadadhar: Rathangpanirakshobhavya: Sarvapraharanayudha: . 120.

рее Sarvapraharanayudha Om Nam Iti.

50 Hindus in church, attempted mass conversion..., UP police arrested 26"

How are missionaries making Hindus Christians? Iskcon's Saint Amogh Das revealed

Provoking statements can't be dubbed as unrest situation: Bommai

- Sponsored Advert -

Most Popular

- Sponsored Advert -